ข้อสอบวิชาหลักการประกันวินาศภัย

118663 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อสอบวิชาหลักการประกันวินาศภัย

จงเขียนเครื่องหมายถูกลงในคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว (เฉลยอยู่ด้านล่าง)


1 คำว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured หมายถึง

ก จำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ข จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิด

ค จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเรียกร้องได้

ง ถูกทั้งข้อ ข  และข้อ ค


2. ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้หมายถึง

ก ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการที่ทรัพย์สินนั้นๆเมื่อคงสภาพอยู่หรือจะได้รับความเสียหายจากการที่ทรัพย์สินนั้นถูกทำลาย

ข ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินนั้นๆเพื่อคงสภาพอยู่หรือจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อทรัพย์สินนั้นถูกทำลาย

ค ผู้ที่มีสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินนั้นๆเพื่อคงสภาพอยู่หรือเมื่อทรัพย์สินนั้นๆถูกทำลายไป

ง ถูกทุกข้อ


3. ส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้มีอะไรบ้าง

ก กรรมสิทธิ์

ข สิทธิตามกฎหมาย

ค ความรับผิดตามกฎหมาย

ง ถูกทุกข้อ


4. ข้อใดหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย

ก เจ้าของทรัพย์สิน

ข ผู้ให้เช่าซื้อ

ค ผู้ครอบครองทรัพย์สินตามสัญญาเช่า

ง ถูกทุกข้อ


5. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ก ต้องเป็นความเสียหาย ณ สถานที่ในเวลาที่เกิดขึ้น

ข ต้องเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ค ตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะเรียกร้อง

ง ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้


6. ข้อใดคือหลักการของประกันภัยที่กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผยข้อความจริงโดยสุจริตอย่างยิ่ง

ก ข้อความจริงเหล่านั้นอยู่ในความรู้เห็นของผู้เอาประกันภัยแต่เพียงผู้เดียว

ข ข้อความจริงเหล่านั้นอยู่ในความรู้เห็นของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยแต่เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริงนั้นให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยกฎหมาย

ค ข้อความจริงเหล่านั้นเป็นข้อความที่ผู้รับประกันภัยจะใช้พิจารณาเพื่อตัดสินใจเข้ารับการเสี่ยงภัยหรือไม่ และคิดเบี้ยประกันภัยเท่าใด

ง ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค


7 คำว่าความรับผิดส่วนแรก Deductible  หมายถึง

ก จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่บริษัทประกันภัยต้องรับผิด

ข จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง

ค ส่วนลดเบี้ยประกันภัย

ง ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิง


8 ตามปกติแล้วผู้รับประกันภัยต้องเชื่อในคำบอกเล่าของผู้เอาประกันภัยว่าผู้เอาประกันภัยจะไม่ชักนำให้หลงเชื่อในเหตุการณ์ที่ไม่จริงซึ่งจะทำให้การประมาณการเสี่ยงภัยผิดพลาดมิฉะนั้นสัญญานั้นจะ

ก โมฆียะ

ข โมฆะ

ค สมบูรณ์

ง สมบูรณ์แต่ผู้รับประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นอีก


9 คำว่าสินไหมกรุณาหมายถึง

ก จำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหายแม้จะมีความเห็นว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม

ข จำนวนเงินตามแต่ที่ผู้รับประกันภัยจะพิจารณา

ค จำนวนเงินที่จ่ายเกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัย

ง จำนวนเงินเพิ่มเติมที่ผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยเนื่องจากผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม


10 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงหมายความว่า

ก การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

ค การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

ง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแต่ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยจะตกลงกัน


11  คำว่าภัยหมายถึง

ก ความเสียหาย

ข โอกาสที่เกิดความเสียหาย

ค ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ง สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย


12  หลักการที่ให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัยไปเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากผู้ทำละเมิดหมายถึงการใช้สิทธิตามหลักการประกันภัยข้อใด

ก หลักการชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง

ข หลักการรับช่วงสิทธิ์

ค หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ง หลักการชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงและหลักการรับช่วงสิทธิ์


13  คำว่าภาวะภัยทางศีลธรรมหมายถึง

ก การกระทำโดยสุจริตเพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทน

ข การกระทำโดยขาดสติเพื่อทำให้เกิดความเสียหายขึ้น

ค การกระทำโดยจงใจโดยหวังค่าตอบแทนจากคู่แก่น

ง ไม่มีข้อใดถูก


14  ข้อใดไม่เกี่ยวกับหลักสุจริตใจอย่างยิ่ง

ก การเปิดเผยข้อความจริง

ข การไม่แถลงข้อความเท็จ

ค การไม่แสวงหากำไรจากการประกันภัย

ง การปฏิบัติตามข้อรับรอง


15 คำว่าการใช้ค่าสินไหมทดแทนหมายถึงการ

ก ชดใช้ความเสียหายตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

ข การชดใช้ความเสียหายตามที่ได้ตกลงกัน

ค การชดใช้ความเสียหายตามที่เสียหายจริง

ง การชดใช้ความเสียหายตามคำพิพากษาของศาล


16 ข้อใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ก มีผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป

ข ทํากรมธรรม์ประกันภัยไว้หลายฉบับซึ่งให้ความคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน

ค มีวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน

ง ความเสียหายเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกซึ่งผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว


17 กรณีใดต่อไปนี้ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิรับช่วงสิทธิผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกฎหมาย

ก กรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยสำคัญผิดว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะเกิดวินาศภัย

ข กรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยสำคัญผิดว่ากรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

ค กรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำทุจริตของผู้เอาประกันภัย

ง ถูกทุกข้อ


18 ข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เป็นการเสี่ยงภัยที่แท้จริง

ก การเกิดไฟไหม้

ข การเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม

ค รถยนต์ชนกัน

ง การขาดทุนจากการซื้อหุ้น

 


19 การจัดการเสี่ยงภัยแบบใดที่เป็นความหมายของการประกันภัย

ก.การลดความเสี่ยงภัย

ข.การรับความเสี่ยงภัยไว้เอง

ค.การโอนความเสี่ยงภัย

ง.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัย


20 ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย

ก.หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง

ข.หน้าที่บอกกล่าวการเกิดวินาศภัย

ค.หน้าที่ป้องกันรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

ง.หน้าที่ในการรับช่วงสิทธิ


21 หากผู้รับประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยผู้รับประกันภัยจะต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างไร

ก.คืนตามอัตราที่ผู้รับประกันภัยกำหนด

ข.คืนตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

ค.คืนโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับไปแล้วออกตามส่วน

ง.คืนให้ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย


22 ข้อใดแสดงว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยของตน

ก.ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เช่าบ้านได้ทำประกันภัยเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข.ผู้เอาประกันภัยนำรถยนต์ที่ตนเช่าซื้อไปทำประกันภัย

ค.ผู้เอาประกันภัยทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ง.ถูกทุกข้อ


23 ผู้รับประกันภัยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการทำประกันวินาศภัยในกรณีใด

ก.ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ข.ความไม่สมประกอบแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย

ค.เป็นข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ง.ถูกทุกข้อ
 

24 หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนมือไปสิทธิตามสัญญาประกันภัยจะโอนไปด้วยในกรณีใด

ก.โอนโดยสัญญาและมีการแจ้งผู้รับประกันภัยทราบ

ข.โอนโดยพินัยกรรม

ค.โอนโดยบทบัญญัติของกฎหมาย

ง.ถูกทุกข้อ


25 คำขอเอาประกันภัยหมายถึง

ก.เอกสารซึ่งผู้เอาประกันภัยกรอกข้อความ ยื่นต่อบริษัทประกันภัยเพื่อแสดงความประสงค์ขอเอาประกันภัย

ข.เอกสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้ผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นการคุ้มครองชั่วคราวก่อนออกกรมธรรม์ประกันภัย

ค.เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยในขณะที่ทำหรือระหว่างที่สัญญาประกันภัยมีผลบังคับอยู่

ง.ไม่มีข้อใดถูก
 

26   ผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุได้จากที่ใด

ก.บริษัทประกันชีวิต

ข.บริษัทประกันวินาศภัย

ค.บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย

ง.ไม่มีข้อไดถูก


27 ในกรมธรรม์ประกันภัยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิกสัญญาประกันภัยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยอย่างไร

ก.คืนให้ทั้งหมด

ข.คืนตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

ค.คลื่นส่วนที่เหลือโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่คุ้มครองไปแล้วออกตามส่วน

ง.ผิดหมดทุกข้อ


28 คำว่า Principle of Idemnity หมายถึง

ก.หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่เสียหายจริง

ข.หลักการที่มีส่วนได้เสียในเหตุการณ์ที่เอาประกันภัย

ค.หลักการรับช่วงสิทธิ์

ง.หลักสาเหตุใกล้ชิด


29 การประกันภัยที่เกิดขึ้นครั้งแรกของโลกคือ

ก.การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ข.การประกันอัคคีภัย

ค.การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

ง.การประกันภัยรถยนต์30 ร้านขายกาแฟของนาย Edward Lloyd ซึ่งเป็นจุดแรกของการกำเนิดการประกันภัยในรูปแบบปัจจุบันและได้พัฒนาเป็นสถาบันประกันภัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกอยู่ในประเทศ

ก.ฝรั่งเศส

ข.สวิตเซอร์แลนด์

ค.สาธารณรัฐเยอรมัน

ง.อังกฤษ


31 การประกันภัยเป็นการบริหารการเสี่ยงภัยประเภทใด

ก.การเสี่ยงภัยเอง Retention of Rick

ข.การหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัย Avoidancse

ค.การลดการเสี่ยงภัย Reduction

ง.การโอนการเสี่ยงภัย Transfer


32 ลักษณะของการเสี่ยงภัยที่จะรับประกันภัยได้จะต้องมี

ก.โอกาสที่จะเกิดความเสียหายสามารถคาดคะเนหรือคำนวณได้

ข.เหตุการณ์ที่จะเกิดความเสียหายในขณะใดขณะหนึ่ง

ค.ความเสียหายต้องเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

ง.ถูกทุกข้อ


33 การประกันภัยและการพนันมีลักษณะแตกต่างกันทุกประการแต่มีลักษณะหนึ่งที่เหมือนกันคือ

ก.เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์อันที่ไม่แน่นอนในอนาคต

ข.เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียเหมือนกัน

ค.เป็นเรื่องที่เสี่ยงหากำไรเหมือนกัน

ง.เป็นเรื่องที่ลดการเสี่ยงทายเหมือนกัน


34 การเสี่ยงภัยแท้จริงได้แก่

ก.การเสี่ยงภัยจากน้ำท่วมบ้าน

ข.การเสี่ยงภัยจากการค้าขายขาดทุนของพ่อค้า

ค.การเสี่ยงภัยจากการพนัน

ง.การเสี่ยงภัยจากการซื้อขายหุ้น


35 การประกันชีวิตโคกระบือเป็น

ก.การประกันชีวิตประเภทสามัญ

ข.การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม

ค.การประกันวินาศภัยประเภทประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ง.การประกันวินาศภัยประเภทการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง


36 เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแล้วกฎหมายกำหนดให้ผู้รับประกันภัยจะต้องส่งมอบเอกสารใดบ้างให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ก.ใบคำขอเอาประกันภัย

ข.ใบแจ้งยอดการชำระเบี้ยประกันภัย

ค.กรมธรรม์ประกันภัย

ง.ไม่ต้องส่งมอบเอกสารใดๆทั้งสิ้น


37 การประกันวินาศภัยในประเทศไทยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้

ก.5 ประเภท

ข.4 ประเภท

ค.3 ประเภท

ง.2 ประเภท


38 นายอำนาจถูกฟ้าผ่าในขณะกำลังเดินอยู่กลางทุ่งโล่งขณะฝนตกโดยได้ใส่สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาทออกไปด้วย ตัวภัย ในกรณีนี้ได้แก่

ก.โอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่า

ข.ฟ้าผ่า

ค.นายอำนาจ

ง.การใส่สร้อยคอทองคำ


39 นายอำนาจถูกฟ้าผ่าในขณะที่กำลังเดินอยู่กลางทุ่งโล่งขณะฝนตกโดยได้ใส่ข้อสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาทออกไปด้วยโอกาสที่นายอำนาจจะถูกฟ้าผ่าเป็น

ก.ตัวภัย

ข.การเสี่ยงภัย

ค.สภาวะภัย

ง.ความเสียหาย


40 นายอำนาจถูกฟ้าผ่าในขณะกำลังเดินอยู่กลางทุ่งโลกขณะฝนตกโดยที่ได้ใส่สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาทไปด้วยข้อใดไม่ใช่สภาวะไทย

ก.นายอำนาจเดินอยู่กลางทุ่งโล่ง

ข.นายอำนาจเดินอยู่ขณะฝนตก

ค.นายอำนาจใส่สร้อยคอทองคำเดือนอยู่

ง.นายอำนาจถูกฟ้าผ่า


41 ท่านมีความเห็นว่าการเสี่ยงภัยใดที่มีสภาวะภัยสูงที่สุด

ก.บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้

ข.บ้านไม้หลังคามุงจาก

ค.บ้านไม้หลังคากระเบื้อง

ง.บ้านตึกหลังคากระเบื้อง


42 ในธุรกิจประกันภัยการเสี่ยงภัยประเภทใดที่บริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยได้

ก.การเสี่ยงภัยแท้จริง

ข.การเสี่ยงทายเพื่อหากำไร

ค.การเสี่ยงภัยทางเศรษฐกิจ

ง.การเสี่ยงภัยทั้ง 3 ประเภท


43 วิธีการใดไม่ถือว่าเป็นการป้องกันการเกิดภัย

ก.การติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ไว้ในที่ปั๊มน้ำมัน

ข.การดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม้

ค.การตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง

ง.การติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติไว้ในโรงงาน


44 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประกันภัย

ก.ทำให้เกิดการออมทรัพย์

ข.ทำให้เกิดกำไร

ค.ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ง.ก่อให้เกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ


45 ข้อใดถือเป็นสภาวะภัยทางอุปนิสัย

ก.สูบบุหรี่บนเตียงนอน

ข.ไม่ดับธูปก่อนนอน

ค.เปิดแก๊สอุ่นอาหารทิ้งไว้

ง.ถูกทุกข้อ


46 การเล่นการพนันถือเป็นการเสี่ยงภัยประเภทใด

ก.การเสี่ยงภัยแท้จริง

ข.การเสี่ยงภัยเกรงกำไร

ค.การเสี่ยงภัยเบื้องต้น

ง.การเสี่ยงภัยเฉพาะ


47 เหตุการณ์ใดที่บริษัทประกันภัยมากำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและจะไม่คุ้มครองความเสียหาย

ก.ภัยสงคราม

ข.ภัยจราจร

ค.การปฏิวัติ

ง.ถูกทุกข้อ


48 ผู้มีหน้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยเรียกว่า

ก.ผู้รับผลประโยชน์

ข.ผู้รับประกันภัย

ค.ผู้เอาประกันภัย

ง.ผู้มีส่วนได้เสีย


49 โรงงานผลิตกระดาษแห่งหนึ่งสร้างด้วยไม้ทั้งหลังและตั้งอยู่ไม่ห่างจากสถานีบริการน้ำมันมากนักในกรณีนี้สภาวะภัยได้แก่

ก.การผลิตกระดาษของโรงงานนั้น

ข.โรงงานนั้นตั้งอยู่ใกล้สถานีบริการน้ำมัน

ค.โรงงานนั้นสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง

ง.ถูกทุกข้อ


50 โรงงานผลิตกระดาษแห่งหนึ่งสร้างด้วยไม้ทั้งหลังและตั้งอยู่ไม่ห่างจากสถานีบริการน้ำมันมากนักโอกาสที่โรงงานจะถูกไฟไหม้ถือเป็น

ก.ตัวภัย

ข.การเสี่ยงภัย

สภาวะภัย

ความเสียหาย


51 นายประสิทธิ์สูบบุหรี่และเผลอหลับไปจนทำให้เกิดไฟไหม้บ้านตนเองและเพื่อนบ้านใกล้เคียงสภาวะภัยเช่นนี้เรียกว่าสภาวะภัยแบบใด

ก.สภาวะภัยทางกายภาพ

ข.สภาวะภัยทางศีลธรรม

ค.สภาวะภัยทางอุปนิสัย

ง.ไม่มีข้อใดถูก


52 ข้อใดถือเป็นสภาวะภัยทางศีลธรรม

ก.เสียบปลั๊กพัดลมไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืน

ข.สภาพบ้านที่อยู่ใกล้ชุมชนแออัด

ค.สูบบุหรี่ในสถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ

ง.การเผาทรัพย์สินเอาประกันภัย


53 ผู้รับประกันภัยในประเทศอังกฤษที่มีชื่อเสียงและก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 300 ปีแล้วได้แก่

ก.The British & European Reinsurance Co., Ltd

ข.Lloyd’s of London

ค.Sun Alliance & London Insurance PLC

ง.Unione Italiana (UK) Reinsurance Co., Ltd


54 สภาวะภัยทางศีลธรรมและสภาวะภัยทางอุปนิสัยมีความเหมือนกันที่ว่าเป็นสภาวะการใช้ช่วยส่งเสริมให้เกิดภัยมากขึ้นอันเป็นผลมาจากสภาวะจิตใจของบุคคลแต่มีความแตกต่างกัน คือ

ก.สภาวะภัยทางศิลธรรมเป็นการกระทำที่ตั้งใจหรือเจตนา

ข.สภาวะภัยทางอุปนิสัยเป็นการกระทำที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อไม่เจตนา

ค.ผิดทั้งข้อ ก.และ ข.

ง.ถูกทั้งข้อ ก.และ ข.


55 ประเภทของการบริหารการเสี่ยงภัยได้แก่

ก.การลดการเสี่ยงภัย

ข.การหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัย

ค.การโอนการเสี่ยงภัย

ง.ถูกทุกข้อ


56 การประกันภัยใดเป็นการประกันภัยค้ำจุน

ก.การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ข.การประกันภัยอัคคีภัย

ค.การประกันภัยความซื่อสัตย์

ง.การประกันชีวิต


57 จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายให้แก่บริษัทประกันภัยเพื่อก่อให้เกิดการผูกพันตามสัญญาประกันภัยว่าเมื่อเกิดความเสียหายตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและบริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เรียกว่า

ก.จำนวนเงินเอาประกันภัย

ข.ค่าสินไหมทดแทน

ค.เบี้ยประกันภัย

ง.ค่าบำเหน็จ


58 ข้อใดถือเป็นการเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยไม่ได้ในการประกันวินาศภัย

ก.ความเสี่ยงภัยที่ขัดต่อกฎหมาย

ข.ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเขตที่เอาประกันภัย

ค.ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต

ง.ถูกทุกข้อ


59 ข้อใดถือเป็นสภาวะภัยทางกายภาพที่ส่งเสริมให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ก.บ้านอยู่อาศัยสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง

ข.บ้านถูกลอบวางเพลิงจากผู้เอาประกันภัย

ค.บ้านอยู่ในบริเวณชุมชนแออัด

ง.บ้านใช้เป็นที่เก็บวัตถุไวไฟ


60 การที่เจ้าของรถที่มีประกันภัยไว้ขับรถด้วยความคะนองและทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยที่ขาดความระมัดระวังในการป้องกันตามสมควรถือเป็นสภาวะภัยแบบใด

ก.สภาวะภัยทางกายภาพ

ข.สภาวะภัยทางศีลธรรม

ค.สภาวะภัยทางอุปนิสัย

ง.ไม่มีข้อใดถูก


61 ข้อใดไม่ถือเป็นการจัดการเสี่ยงภัย

ก.การหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัย

ข.การลดการเสี่ยงภัย

ค.การรับการเสี่ยงภัยไว้เอง

ง.การวิเคราะห์การเสี่ยงภัย


62 คนที่กลัวจะเสียชีวิตเพราะเครื่องบินตกเลยตัดสินใจไม่เดินทางโดยเครื่องบินตลอดชีวิตถือเป็นการจัดการเสี่ยงภัยโดยวิธีใด

ก.การหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัย

ข.การลดการเสี่ยงภัย

ค.การป้องกันการเสี่ยงภัย

ง.การโอนการเสี่ยงภัย


63 ผู้รับประกันภัยหมายถึง

ก.ประชาชนผู้ทำประกันภัย

ข.บริษัทประกันภัย

ค.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ง.นายหน้าประกันวินาศภัย


64 ข้อควรปฏิบัติอันดับแรกของผู้ที่ประสงค์จะทำประกันภัยคือ

ก.ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้รับประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย

ข.รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ค.ชำระค่าเบี้ยประกันภัย

ง.ดำเนินการข้อใดก่อนก็ได้


65 การประกันภัยโจรกรรมถือเป็นการประกันวินาศภัยประเภทใด

ก.การประกันอัคคีภัย

ข.การประกันภัยสินค้า

ค.การประกันภัยรถยนต์

ง.การประกันภัยเบ็ดเตล็ด


66 ข้อใดเป็นการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดตามกฎหมาย

ก.การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ข.การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

ค.การประกันภัยความรับผิดต่อกฎหมายของนายจ้าง

ง.ถูกทุกข้อ


67 บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยใช้หลักเกณฑ์ใด

ก.กำหนดความเสียหายและสถานที่และในเวลาได้เกิดวินาศภัยขึ้น

ข.ต้องไม่เกินความเสียหายที่แท้จริง

ค.ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้

ง.ถูกทุกข้อ


68 ลักษณะสำคัญของสัญญาประกันภัยคือ

ก.เป็นสัญญาเพื่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข.เป็นสัญญาต่างตอบแทน

ค.เป็นสัญญาที่อาศัยความซื่อสัตย์อย่างยิ่งของคู่สัญญา

ง.ถูกทุกข้อ


69 การเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าหมายถึง

ก.การที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน

ข.การที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน

ค.การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน

ง.ผิดหมดทุกข้อ


70 ผู้ใดไม่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย

ก.ผู้เอาประกันภัย

ข.บริษัทประกันภัย

ค.พนักงานพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ง.ผู้รับผลประโยชน์


71 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญพื้นฐานของสัญญาประกันภัย

ก.หลักสุจริตใจอย่างยิ่ง

ข.หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย

ค.หลักการประกันภัยช่วง

ง.หลักสาเหตุใกล้ชิด


72 วิธีการใดถือเป็นการป้องกันการเสี่ยงภัย

ก.การติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้รอบโรงงาน

ข.การตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง

ค.การดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม้

ง.การติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ไว้ในปั๊มน้ำมัน


73 การเสี่ยงภัยไดในข้อต่อไปนี้ที่ท่านเห็นว่ามีสภาวะภัยต่ำที่สุด

ก.บ้านไม้หลังคามุงจาก

ข.บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้

ค.บ้านตึกหลังคาไม้

ง.บ้านตึกหลังคามุงกระเบื้อง


74 การเกิดอัคคีภัยถือเป็นการเสี่ยงภัยประเภทใด

ก.การเสี่ยงภัยแท้จริง

ข.การเสี่ยงภัยเก็งกำไร

ค.การเสี่ยงภัยเบื้องต้น

ง.การเสี่ยงภัยเฉพาะ


75 นางสมศรีปลูกบ้านซึ่งสร้างด้วยไม้อยู่ในชุมชนซอยราชวิถี 6 และได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในกรณีเช่นนี้สภาวะภัยคือ

ก.บ้านตั้งอยู่ในชุมชนซอยราชวิถี 6

ข.การเกิดเพลิงไหม้

ค.โอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้

ง.ถูกทุกข้อ


76 นางสมศรีปลูกบ้านซึ่งสร้างด้วยไม้อยู่ในชุมชนซอยราชวิถี 6 และได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้นั้นถือเป็น

ก.ตัวภัย

ข.การเสี่ยงภัย

ค.สภาวะภัย

ง.ความเสียหาย


77 นางสมศรีปลูกบ้านที่สร้างด้วยไม้อยู่ในชุมชนราชวิถี 6 และได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นตัวภัยคือ

ก.บ้านตั้งอยู่ซอยราชวิถี 6

ข.การเกิดเพลิงไหม้

ค.โอกาสที่เกิดเพลิงไหม้

ง.ถูกทุกข้อ


78 เหตุการณ์ใดที่สามารถหาค่าความเป็นไปได้โดยการอาศัยประสบการณ์หรือเก็บสถิติข้อมูลที่เกิดขึ้นในอนาคต

ก.การโยนเหรียญ

ข.การทอดลูกเต๋า

ค.การเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน

ง.ถูกทุกข้อ


79 ข้อใดถือเป็นประโยชน์ของการประกันภัย

ก.กำหนดให้เกิดเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ

ข.เป็นรากฐานสำคัญของระบบสินเชื่อ

ค.ช่วยส่งเสริมการออม

ง.ถูกทุกข้อ


80 ข้อใดไม่ใช่การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ก.การประกันภัยสุขภาพ

ข.การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

ค.การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

ง.การประกันภัยพืชผล


81 ลักษณะของการเสี่ยงภัยแบบใดที่บริษัทจะรับประกันภัยได้

ก.ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากเจตนาของผู้เอาประกันภัย

ข.ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งที่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้และประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้

ค.จำนวนความเสียหายนั้นจะต้องมีลักษณะคล้ายคลึงกันและจำนวนมากพอ

ง.ถูกทุกข้อ


82 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยและการพนัน

ก.การประกันภัยเป็นการเสี่ยงหากำไรแต่การพนันไม่ได้มีเจตนามุ่งหวังกำไร

ข.การประกันภัยและการพนันไม่ได้มีผลบังคับตามกฎหมาย

ค.ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย รายการเล่นพนันไม่ต้องมีส่วนได้เสียในเรื่องที่เอาพนัน

ง.การประกันภัยและการพนันเป็นการสร้างการเสี่ยงภัยขึ้นเอง


83 ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใช้กฎหมายใดในการกำกับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย

ก.พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพศ. 2500

ข.พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพศ 2510

ค.พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพศ 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่ 2 พศ 2551

ง.พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพศ 2540


84 ข้อใดถือเป็นหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความจริงตามสัญญาประกันวินาศภัย

ก.การจ่ายเป็นตัวเงิน

ข.การซ่อมแซม

ค.การหาของแทน

ง.ถูกทุกข้อ


85 ถ้าผู้เอาประกันภัยทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยหลายบริษัทเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยบริษัทผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยใช้หลักการใด

ก.หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย

ข.หลักสุจริตใจอย่างยิ่ง

ค.หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความจริง

ง.หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน


86 ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย

ก.ชื่อและที่อยู่ผู้รับประกันภัย

ข.ข้อตกลงความคุ้มครอง

ค.ข้อยกเว้น

ง.วันที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน


87 วัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกคือ

ก.เพื่อลดจำนวนเงินผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้ลดลง

ข.เพื่อที่จะให้ผู้เอาประกันภัยมีความระมัดระวังภัยมากขึ้น

ค.เป็นการเฉลี่ยรับผิดระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย

ง.ไม่มีข้อใดถูก


88 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยการกำหนด franchise เอาไว้คำตอบถูกต้องที่สุดหมายถึง

ก.จำนวนความเสียหายขั้นต่ำที่อกผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น

ข.จำนวนความเสียหายขั้นสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น

ค.ความสูญเสียหรือเสียหายขั้นต่ำที่กำหนดเป็นอัตราร้อยละหรือจำนวนเงินซึ่งค่าความเสียหายไม่ถึงอัตราหรือจำนวนที่กำหนดไว้ผู้รับประกันภัยจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้และความเสียหายที่เกิดขึ้นถึงอัตราหรือจำนวนเงินที่กำหนดไว้ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่าเสียหายให้ตั้งแต่บาทแรกมีความหมายเหมือนกับ datum Level

ง.จำนวนความเสียหายขั้นสูงสุดที่บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้


89 ข้อใดไม่จัดเป็นหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย

ก.หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและหลักการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามความจริง

ข.หลักการรับช่วงสิทธิ์และหลักสาเหตุใกล้ชิด

ค.หลักการจ่ายค่าสินไหมกรุณาและหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ง.หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยและหลักสุจริตใจอย่างยิ่ง


90 สาเหตุใกล้ชิดหมายถึง

ก.ต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยตรงหรือสาเหตุต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนที่ทำให้เกิดความเสียหาย

ข.ต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยตรงซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นไม่ต่อเนื่องกันและทำให้เกิดความเสียหาย

ค.ต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นเหตุต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนที่ทำให้เกิดความเสียหาย

ง.ต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายทางอ้อมซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นไม่ต่อเนื่องกันและทำให้เกิดความเสียหาย


91 ไม่เก่งมีบ้านไม้รวมที่ดินราคา 500,000 บาททำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัทเอื้ออาทรประกันภัยจำกัดโดยได้ระบุจำนวนเงินเอาประกันภัยไว้ 7 แสน 5,000 บาทจำนวนเงินที่เอาประกันภัยในเก๋งระบุไว้ถือว่า

ก.ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

ข.สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง

ค.ใกล้เคียงมูลค่าที่แท้จริง

ง.ผิดทุกข้อ


92 ข้อใดกล่าวถึงประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงไว้อย่างถูกต้องที่สุด

ก.การประกันภัยซึ่งมีจำนวนเงินเอาประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน

ข.การประกันภัยซึ่งมีจำนวนเงินเอาประกันภัย 100 กว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นผลของการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าจะทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่ำกว่าวินาศภัยที่เกิดขึ้นจริง

ค.การประกันภัยซึ่งมีจำนวนเงินประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นผลของการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าจะทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

ง.การประกันภัยซึ่งมีจำนวนเงินเอาประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นผลของการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าจะทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นบางส่วน


93 ข้อใดคือความหมายที่แท้จริงของคำว่า Pure Rick (การเสี่ยงภัยที่แท้จริง) และ Speculative Rick (การเสี่ยงภัยเก็งกำไร)

ก.Pure Rick คือการเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบต่อคนหมู่มาก และ Speculative Rick เป็นการเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบต่อบุคคล

ข.Pure Rick คือการเสี่ยงทายที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ Speculative Rick เป็นการเสี่ยงภัยที่มีต่อคนหมู่มาก

ค.Pure Rick คือการเสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตรงข้ามกับ Speculative Rick ซึ่งเกิดจากการจงใจสร้างความเสียหายขึ้นเพื่อหวังกำไรทางธุรกิจ

ง.Pure Rick คือการจงใจสร้างความเสี่ยงภัยขึ้นเพื่อหวังกำไรทางธุรกิจ ตรงข้ามกับ Speculative Rick ซึ่งเป็นการเสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ


94 การประกันภัยและการพนันต่างกันอย่างไร

ก.การพนันจะจ่ายเงินเป็นกำไรเมื่อชนะพนันตามจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้แต่การประกันภัยเป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้รับอันเนื่องจากวินาศภัยตามความเสียหายที่แท้จริง

ข.การพนันจะจ่ายเงินให้กับผู้ใดก็ได้ที่เข้าเล่นการพนันนั้นแต่การประกันภัยเป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายในขณะเกิดวินาศภัยเท่านั้น

ค.การพนันนั้นผู้เข้าเล่นไม่สามารถทราบล่วงหน้าว่าฝ่ายใดจะชนะหรือแพ้ผู้ชนะย่อมได้รับเงินเป็นกำไรผู้แพ้ย่อมสูญเสียเงินไปในการเล่นการพนันได้การประกันภัยนั้นผู้เอาประกันภัยที่ชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยไปนั้นสามารถทราบได้ว่าหากเกิดวินาศภัยในอนาคตดังที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาขึ้นตนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเท่ากับจำนวนเงินความเสียหายที่แท้จริง

ง.ถูกทุกข้อ


95 ข้อใดเป็นภาวะภัยทางกายภาพตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

บ้านซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงแรม

บ้านอยู่อาศัยที่ดัดแปลงเป็นห้องเช่า

บ้านที่ใช้วัตถุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ถูกทุกข้อ


96 ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากภาวะภัยทางศีลธรรม

ก.ทำให้สัญญาประกันภัยสิ้นสุดลง

ข.ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย

ค.ทำให้ผู้รับประโยชน์เสียสิทธิในการรับประโยชน์

ง.ถูกทุกข้อ


97 กรณีใดเป็นภาวะภัยทางศีลธรรม

ก.เจตนาทำให้เกิดความเสียหายเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ข.การขาดความระมัดระวังในการรักษาทรัพย์เนื่องจากมีประกันภัย

ค.การที่ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหาย

ง.ถูกทุกข้อ


98 ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในความหมายของการเสี่ยงภัย

ก.เป็นภัยที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ข.ความเป็นไปได้ของความสูญเสียหรือเสียหาย

ค.เป็นภัยที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้

ง.มหันตภัย


99 ข้อใดพูดถึงความหมายของคำว่าสภาวะภัยที่ถูกต้อง

ก.สภาพหรือเงื่อนไขที่ทำให้ภาวะความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข.สภาพหรือเงื่อนไขที่ทำให้ภาวะความเสี่ยงภัยลดน้อยลง

ค.สภาพหรือเงื่อนไขที่ทำให้ภาวะความเสี่ยงภัยคงที่

ง.สภาพหรือเงื่อนไขที่ทำให้ภาวะความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น


100 การเก็บความเสี่ยงภัยไว้เองในการบริหารการเสี่ยงภัยหมายถึง

ก.ความเสี่ยงภายในส่วนที่ผู้รับประกันภัยต้องรับเสี่ยงภัยไว้เอง

ข.ความเสี่ยงภายในส่วนที่ผู้เอาประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เอง

ค.ความเสี่ยงภายในส่วนที่ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เอง

ง.ความเสี่ยงภายในส่วนที่ผู้รับประโยชน์หลักเสี่ยงภัยไปเอง


101 หน้าที่ของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาประกันภัยคือ

ก.พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัย

ข.พิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างในจำนวนแห่งความสูญหายหรือเสียหายกับบริษัทประกันภัย

ค.ดำเนินคดีกับผู้รับประกันภัยในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างในจำนวนแห่งความสูญหายหรือเสียหายกับผู้เอาประกันภัย

ง.ผิดทุกข้อ


102 ตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยต่างกันอย่างไร

ก.ตัวแทนประกันภัยเป็นผู้ทำหน้าที่ชี้ช่องแต่นายหน้าประกันภัยไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ช่อง

ข.ตัวแทนประกันภัยเป็นผู้ซึ่งบริษัทประกันภัยมอบหมายให้ทำการชักชวนบุคคลทำสัญญาประกันภัยแต่นายหน้าประกันภัยเป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย

ค.ตัวแทนประกันภัยทำการเพื่อหวังบำเหน็จและนายหน้าประกันวินาศภัยทำการเพื่อหวังรับค่าตอบแทนจากตัวการ

ง.ตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยเป็นนิติบุคคลเท่านั้น


103 ใบคำขอเอาประกันภัยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

ก.ชื่อที่อยู่ผู้ขอเอาประกันภัย

ข.รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

ค.จำนวนเงินเอาประกันภัยของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

ง.ถูกทุกข้อ


104  ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยหมายถึง

ก.ข้อความที่เขียนแถลงข้อความจริงก่อนทำสัญญาประกันภัย

ข.ข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมจากข้อความปกติในกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อจะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขหรือข้อความต่างๆจากเงื่อนไขหรือข้อความเดิมซึ่งจะทำขึ้นก่อนหรือหลังการเอาประกันภัยก็ได้

ค.ข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น

ง.ข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมจากข้อความปกติในกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อที่จะเตือนความจำของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัย


105 หนังสือคุ้มครองชั่วคราวหมายถึง

ก.เป็นเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้นเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุไว้ใน Cover Note จะทำประกันภัยจริงตามเงื่อนไขและจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

ข.เป็นเอกสารที่ผู้ส่งสินค้าเข้าหรือส่งสินค้าออกสม่ำเสมอตลอดทั้งปีนะจะขอให้บริษัทประกันภัยออกหนังสือคุ้มครองการขนส่งสินค้าทุกเที่ยวที่เกิดขึ้น

ค.เป็นเอกสารที่ผู้รับประกันภัยสินค้าเข้าหรือส่งสินค้าออกสม่ำเสมอตลอดทั้งปีออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อยืนยันความคุ้มครองจากการรับประกันภัยการขนส่งสินค้าทุกเที่ยวที่เกิดขึ้น

ง.เป็นเอกสารที่บริษัทประกันภัยออกให้ผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานรับรองว่าสินค้าตามรายการที่ระบุไว้ใน Cover Note จะได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขและจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้


106 ภัยใดต่อไปนี้ถือเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

ก.แผ่นดินไหว

ข.ระเบิดจากแก๊สหุงต้มอาหาร

ค.ไฟฟ้าลัดวงจร

ง.ถูกทุกข้อ


107ภัยใดต่อไปนี้ที่เกิดจากบุคคล

ก.ระเบิดจากแก๊สหุงต้มอาหาร

ข.การฉีดน้ำเพื่อดับไฟของพนักงานดับเพลิง

ค.การวางเพลิง

ง.ผิดทุกข้อ


108 ภัยใดต่อไปนี้เกิดจากความเสียหายทางเศรษฐกิจ

ก.ภาวะค่าเงินบาทลอยตัว

ข.ธุรกิจล้มละลาย

ค.ภาวะเงินเฟ้อ

ง.ถูกทุกข้อ


109 โดยทั่วไปสัญญาประกันภัยจะสมบูรณ์ตามกฎหมายผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยในเวลาใด

ก.ขณะยื่นขอเอาประกันภัย

ข.ขณะทำสัญญาประกันภัย

ค.การยื่นขอเอาประกันภัย

ง.ก่อนที่มีการเสี่ยงภัย


110 กรณีใดที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่อาจเอาประกันภัยได้

ก.ประโยชน์ที่อาจได้รับในอนาคต

ข.ความคาดหวังว่าจะได้ทรัพย์สินมาในอนาคต

ค.สิทธิที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ง.ถูกทุกข้อ


111 เมื่อมีการประกันอัคคีภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินจะมีผลอย่างไร

ก.สัญญาประกันภัยยังคงสมบูรณ์

ข.ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนประกันภัยตนเอง

ค.ต้องมีการเฉลี่ยความเสียหาย

ง.ถูกทุกข้อ


112 ข้อใดเป็นเหตุผลความสำคัญของการมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยที่ถูกต้องที่สุด

ก.เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการประกันภัย

ข.เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม

ค.เพื่อป้องกันการเกิดการพนันขันต่อ

ง.เพื่อป้องกันการทำลายล้างชีวิตและทรัพย์สิน


113 การเปิดเผยข้อความจริงจะต้องกระทำเมื่อใด

ก.ก่อนสัญญาประกันภัยเกิดขึ้น

ข.ในขณะที่สัญญาประกันภัยเกิดขึ้น

ค.ในขณะขอเอาประกันภัย

ง.ในขณะทำสัญญาประกันภัย


114 การเปิดเผยข้อความจริงเป็นหน้าที่ของ

ก.ผู้รับประโยชน์

ข.ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ร่วมกัน

ค.ผู้เอาประกันภัย

ง.ผู้รับประกันภัย


115 ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญพื้นฐานของสัญญาประกันภัย

ก.หลักส่วนได้เสียในเหตุ ประกันภัย

ข.เหตุใกล้ชิด

ค.หลักการจ่ายค่าสินไหมกรุณา

ง.หลักการรับช่วงสิทธิ์


116 การเปิดเผยข้อความจริงหมายถึงอะไรและอยู่ภายใต้หลักสำคัญพื้นฐานใดของสัญญาประกันภัย

ก.การเปิดเผยข้อความจริงเป็นสาระสำคัญซึ่งอยู่ในความรู้เห็นของผู้เอาประกันภัยและอยู่ภายใต้หลักสุจริตใจอย่างยิ่ง

ข.การเปิดเผยข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอยู่ในความรู้เห็นของผู้เอาประกันภัยและอยู่ภายใต้หลักการรับช่วงสิทธิ์

ค.การที่ผู้เอาประกันภัยจะให้คำรับรองต่อผู้รับประกันภัยว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องทำการหรือไม่ทำการอันหนึ่งอันใดเพื่อประโยชน์ในการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยและอยู่ภายใต้หลักสุจริตใจอย่างยิ่ง

ง.การที่ผู้เอาประกันภัยจะให้คำรับรองต่อผู้รับประกันภัยว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องทำการหรือไม่ทำการอันหนึ่งอันใดเพื่อประโยชน์ในการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยอยู่ภายใต้หลักการรับช่วงสิทธิ์


117 สาระสำคัญข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ก.ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน

ข.ทุกกรมธรรม์ประกันภัยต้องมีผลบังคับในเวลาที่เกิดความเสียหาย

ค.มีกรมธรรม์ประกันภัย 2 ฉบับหรือมากกว่านั้น

ง.กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเท่าใดก็ได้แล้วแต่ตกลงกันระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย


118 ถ้าเกิดไม่น่าจะไปขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยการรับช่วงสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประกันวินาศภัยนั้นเกิดจากสาเหตุใดตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

ก.กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ผิดพลาดมีฝนตกอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลันในโรงงานของผู้เอาประกันภัย

ช.สุนัขจรจัดปีนข้ามรั้วเข้ามาทำลายข้าวของในบ้านของผู้เอาประกันภัย

ค.ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยลอบวางเพลิงโรงงานที่เอาประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนรู้เห็น

ง.พนักงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เข้ามาทำงานต่อเติมในโรงแรมที่เอาประกันภัยยกบันไดไปพลาดโดนประตูกระจกของห้องอาหารโดยไม่ได้ตั้งใจ


119 หากผู้รับประกันภัยพบว่าผู้เอาประกันภัยมีเจตนาปกปิดข้อความจริงอันเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นสาระสำคัญนั้นสัญญาประกันภัยจะมีผลเป็นเช่นใด

ก.โมฆะ

ข.โมฆียะ

ค.ไม่มีผลใดๆสัญญายังคงดำเนินต่อไปจนสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย

ง.ถูกระงับความคุ้มครองชั่วคราวเป็นเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่รู้ว่ามีการปกปิดข้อความจริง


120 ในบางกรณีหากวินาศภัยที่เกิดขึ้นนั้นไม่อยู่ในความรับผิดตามสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยอาจจำเป็นต้องตกลงจ่ายเงินไปจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการปกปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าอะไร

ก.Replacement

ข.Ex-Gratia Payment

ค.Cash Payment

ง.Indemnity


121 หลักสุจริตใจอย่างยิ่งเป็นหลักที่ใช้บังคับกับฝ่ายใดต่อไปนี้

ก.เฉพาะผู้เอาประกันภัย

ข.เฉพาะผู้รับประกันภัย

ค.ทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย

ง.เฉพาะผู้รับประโยชน์


122 องค์ประกอบของหลักสุจริตใจอย่างยิ่งได้แก่

ก.การเปิดเผยข้อความจริงและการไม่แถลงข้อความเท็จ

ข.การปกปิดข้อความจริงและการบิดเบือนข้อความจริง

ค.การบิดเบือนข้อความจริงและการแถลงข้อความเท็จ

ง.การแถลงข้อความเท็จและการสร้างความเข้าใจผิด


123 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการปกปิดข้อความจริง

ก.นายสมหมายไม่ให้ข้อมูลที่ตนมีเกี่ยวกับการเอาประกันภัยในอดีตในการกรอกใบคำขอเอาประกันอัคคีภัย

ข.นายสมหมายลืมกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสีของรถยนต์คันที่ขอเอาประกันภัย

ค.นายสมทรงไม่แจ้งบริษัทประกันภัยถึงการผ่าตัดเนื้องอกที่ลำไส้เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาขณะขอเอาประกันภัยสุขภาพ

ง.ถูกทุกข้อ


124 การหักค่าเสื่อมขณะคำนวณจำนวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นการปฏิบัติตามหลักการใด

ก.หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข.หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ค.หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย

ง.หลักสุจริตใจอย่างยิ่ง


125 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกำหนดว่าผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ตามที่ตนเสียหายจริงเท่านั้นทั้งนี้ด้วยเหตุผลใดต่อไปนี้

ก.เพื่อมิให้ผู้เอาประกันภัยมีกำไรจากการเอาประกันภัยนั้น

ข.เพื่อให้สังคมมีมาตรฐานเดียวกันในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ค.เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับบริษัทประกันภัย

ง.ถูกทุกข้อ


126 ข้อใดคือการจัดการด้านการเสี่ยงภัย

ก.การหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัย

ข.การลดความเสี่ยงภัย

ค.การโอนความเสี่ยงภัย

ง.ถูกทุกข้อ


127 ข้อใดคือความหมายของสภาวะภัยทางกายภาพ

ก.ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่เอาประกันภัย

ข.สภาพส่งเสริมให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดจากอุปนิสัยของผู้เอาประกันภัย

ค.สภาพส่งเสริมให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือเกิดจากตัววัตถุที่เอาประกันภัยเอง

ง.สภาพส่งเสริมให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียที่เป็นทัศนคติของผู้เอาประกันภัย


128 ข้อใดคือความหมายของสภาวะภัยทางศีลธรรม

ก.ผู้เอาประกันภัยมีเจตนาทำผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง

ข.สภาพส่งเสริมให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียที่ติดกับตัววัตถุที่เอาประกันภัย

ค.สภาพส่งเสริมให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดจากอุปนิสัยของผู้เอาประกันภัย

ง.สภาพส่งเสริมให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียโดยเจตนาทุจริตของผู้เอาประกันภัย


129 ข้อใดเกี่ยวกับการทำธุรกิจประกันภัย

ก.เป็นการกระจายความเสี่ยง

ข.การหาสมาชิกหรือผู้เอาประกันภัยให้มีจำนวนมากพอ

ค.ให้บริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ตกลง

ง.ถูกทุกข้อ


130 ที่มาของรายได้ของธุรกิจประกันภัยมาจากแหล่งใดบ้าง

ก.การรับเบี้ยประกันภัยจากการรับประกันภัย

ข.การนำเบี้ยประกันภัยไปลงทุนตามกฎหมายกำหนด

ค.ถูกทั้งข้อกไก่และข้อขอไข่

ง.ผิดทั้งข้อ ก และ ข


131 ที่มาของรายจ่ายของธุรกิจประกันภัยประกอบด้วย

ก.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ข.ค่าสินไหมทดแทน

ค.ค่าบำเหน็จหรือนายหน้า

ง.ถูกทุกข้อ


132 รายจ่ายข้อใดที่เป็นรายจ่ายที่บริษัทประกันภัยไม่ คบคุมได้ล่วงหน้า

ก.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ข.ค่าสินไหมทดแทน

ค.ค่าบำเหน็จหรือนายหน้า

ง.ถูกทุกข้อ


133 สัญญาประกันวินาศภัยหลักการข้อใดที่ประกันชีวิตไม่นำมาใช้

ก.หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข.หลักการรับช่วงสิทธิ์

ค.หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ง.ถูกทุกข้อ


134 วิธีการจัดการความเสี่ยงภัยแบบใดธุรกิจประกันภัยถือเป็น Sale insurance

ก.การหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัย

ข.การป้องกันการเสี่ยงภัย

ค.การปกป้องกันเสียงไทย

ง.การเก็บความเสี่ยงภัยไว้เอง


135 ผู้เอาประกันภัยทำประกันภัยมาแล้วต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันภัยอย่างไร

ก.คืนตามอัตราที่ผู้รับประกันภัยกำหนด

ข.คืนตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นหรือตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ค.คืนโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับไปแล้วออกตามสวน

ง.คืนตามการเฉลี่ย


136 ข้อใดคือความสำคัญของเอกสารแนบท้าย

ก.เพื่อแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้อง

ข.เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในกรมธรรม์ประกันภัย

ค.เพื่อลดหรือเพิ่มขอบเขตข้อตกลงคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย

ง.ถูกทุกข้อ


137 ข้อใดคือความสำคัญของใบคำขอเอาประกันภัย

ก.ผู้รับประกันภัยเสนอค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย

ข.ผู้เอาประกันภัยขอให้ผู้รับประกันภัยประเมินความเสี่ยงภัยของตน

ค.ผู้เอาประกันภัยยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ขอทำประกันภัยต่อผู้รับประกันภัย

ง.ผู้เอาประกันภัยยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย


138 การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยหมายถึง

ก.ข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม ลด ปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความเดิมในกรมธรรม์ประกันภัย

ข.ผู้เอาประกันภัยสามารถโอนส่วนได้เสียในลักษณะโอนลอยได้

ค.ผู้รับประกันภัยต้องใช้วิธีเขียนเท่านั้นห้ามพิมพ์หรือถ่ายสำเนาโดยเด็ดขาด

ง.ข้อความแสดงความประสงค์ในการทำประกันภัย


139 กฎของจำนวนมากหมายถึง

ก.การนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไปลงทุนโดยกระจายความเสี่ยงให้มากที่สุดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แน่นอนที่สุด

ข.การนำเอาความน่าจะเป็นของการเกิดความเสียหายที่มีจำนวนมากพอมาประเมินโอกาสของความเสี่ยงในอนาคต

ค.การรับประกันภัยหลายรายเข้าไปรับประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูงและมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงเช่นกัน

ง.โอกาสของความเสียหายที่อาจจะเกิดเป็นจำนวนมาก


140 การเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าหมายถึง

ก.การที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน

ข.การที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงของทรัพย์สิน

ค.การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงของทรัพย์สิน

ง.การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย


141 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหมายถึง

ก.การที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายตามหัวข้อที่กำหนดชดใช้แน่นอนไว้ล่วงหน้า

ข.การที่ผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าเสียหายให้โดยที่ความเสียหายดังกล่าวต้องเป็นผลมาจากภัยที่ไม่เอาประกันภัยไว้

ค.การที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าเสียหายนอกเหนือจากภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง

ง.การที่ผู้เอาประกันภัยร่วมกับผู้รับประกันภัยร่วมกันช่วยสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งวัตถุดังกล่าวเสียหายจากภัยที่ระบุคุ้มครองไว้


142 การประกันภัยต่อหมายถึง

ก.การที่ผู้รับประกันภัยแบ่งภาระด้านความเสี่ยงไปให้แก่ผู้รับประกันภัยอีกทอดหนึ่ง

ข.การที่ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่กำหนดให้ ร่วมรับประกันภัยมากกว่า 1 รายขึ้นไป

ค.การที่ผู้รับประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยโดยอัตโนมัติแล้วให้ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยเริ่ม

ง.การที่ผู้รับประกันภัยกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับความเสี่ยงภัยไว้เองส่วนหนึ่ง


143 การรับประกันภัยร่วมหมายถึง

ก.การที่ผู้รับประกันภัยหลายรายตกลงร่วมกันรับประกันภัยรายเดียวตามอัตราส่วนที่ตกลงไว้

ข.การที่ผู้รับประกันภัยมากกว่า 1 รายเข้าไปสำรวจภัยการรับประกันภัย

ค.การที่ผู้รับประกันภัยแบ่งภาระด้านความเสี่ยงภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยอีกทอดหนึ่ง

ง.การที่ผู้รับประกันภัยหลายรายตกลงร่วมกันจ่ายค่าสินไหมทดแทน


144 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยหมายถึง

ก.กำหนดการนัดหมายการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย

ข.กำหนดการนัดหมายการชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด

ค.ตารางการคืนเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยบอกยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

ง.เป็นส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยที่สรุปรายละเอียดทั้งหมดในการประกันภัย

145 วัตถุประสงค์ของเอกสารแนบท้าย

ก.เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยต้องแนบใสเสมอในกรมธรรม์ประกันภัยก่อนส่งมอบให้ผู้เอาประกันภัย

ข.ให้เป็นเอกสารสำหรับแก้ไขข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงคุ้มครองหรือข้อยกเว้นหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

ค.ใช้แนบเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ง.ถูกทุกข้อ


146 ความคุ้มครองแบบระบุภัยหมายถึง

ก.การเขียนชื่อผู้เอาประกันภัยให้ถูกต้องและชัดเจน

ข.การเขียนระบุไผ่ที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแจ้งชัด

ค.การเขียนระบบภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครองไว้ชัดแจ้งในอุปถัมภ์ประกันภัย

ง.การแบ่งขอบเขตไทยที่จะคุ้มครองในทรัพย์สินแต่ละรายการ


147 ความคุ้มครองแบบ all risk หมายถึง

ก.การคุ้มครองความเสียหายทุกชนิดที่เกิดกับวัตถุที่เอาประกันภัย

ข.การระบุลักษณะการถึงความเสี่ยงภัยทุกชนิดให้ชัดเจน

ค.การเขียนระบุภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยในให้ความคุ้มครองไว้แจ้งชัดในกรมธรรม์ประกันภัย

ง.การระบุภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองไว้แจ้งชัดในกรมธรรม์ประกันภัย


148 ข้อใดเป็นวัตถุที่สามารถเอาประกันภัยได้

ก.สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน

ข.ชีวิตและร่างกาย

ค.ความรับผิดตามกฎหมาย

ง.ถูกทุกข้อ


149 สัญญาประกันภัยที่เป็นโมฆียะหมายถึงอะไร

ก.สัญญาประกันภัยนั้นจะใช้บังคับไม่ได้

ข.สัญญาประกันภัยนั้นเป็นสัญญาที่บกพร่อง

ค.สัญญาประกันภัยนั้นจะใช้บังคับได้โดยมีเงื่อนไข

ง.สัญญาประกันภัยนั้นมีผลสมบูรณ์แต่อาจถูกบอกล้างได้


150 ข้อใดเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณากำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

ก.จำนวนครั้งที่เกิดความเสียหาย

ข.ความรุนแรงที่เกิดความเสียหายในแต่ละครั้ง

ค.จำนวนคนมาทันประกันภัยทั้งหมดที่ให้ความคุ้มครองในลักษณะภัยและความเสี่ยงภัยชนิดเดียวกัน

ง.ถูกทุกข้อ


151 ข้อใดถือเป็นประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ก.การรับประกันภัยตัวเรือเดินสมุทร

ข.การรับประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ค.การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ง.การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์


152 การลดความเสี่ยงภัยมีวิธีการใดบ้าง

ก.การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟเก่าในโรงงาน

ข.การร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงทุกๆ 6 เดือนระหว่างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกับทีมผจญเพลิงที่เป็นพนักงานของโรงแรม

ค.การตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทาง

ง.ถูกทุกข้อ


153 การมีเอกสารใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยขัดแย้งกับข้อความใดในกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องตีความตามเอกสารใด

ก.กรมธรรม์ประกันภัย

ข.ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย

ค.กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายเลือก

ง.กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบสลักหลังกรมทัณฑ์ประกันภัยโดยผู้รับประกันภัยเป็นฝ่ายเลือก


154 ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยจะตกลงแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยแม้จะเกิดจากสภาวะส่งเสริมให้เกิดภาวะภัยทางศีลธรรมได้หรือไม่

ก.ไม่ได้เพราะเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข.ได้เพราะเป็นข้อยกเว้นตามสัญญาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองโดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มได้

ค.ได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการประกันวินาศภัยประเภทใด

ง.ได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้เอาประกันภัยเคยมีประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือไม่


155 การกระทำโดยทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหมายถึง

ก.การกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วยตนเอง

ข.การรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่นกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อตนเอง

ค.ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

ง.ไม่มีข้อใดถูก


156 ผู้เอาประกันภัยต้องสร้างโรงงานเสร็จเรียบร้อยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยจึงจะมีผลบังคับให้ความคุ้มครองเป็นเงื่อนไขลักษณะใด

ก.เงื่อนไขบังคับก่อน

ข.เงื่อนไขบังคับหลัง

ค.เงื่อนไขแห่งความรับผิด

ง.ไม่มีข้อถูก


157 ผู้เอาประกันภัยโอนทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยไปยังบุคคลภายนอกให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนั้นสิ้นผลบังคับลงทันทีเป็นเงื่อนไขลักษณะใด

ก.เงื่อนไขบังคับก่อน

ข.เงื่อนไขบังคับหลัง

ค.เงื่อนไขแห่งความรับผิด

ง.ไม่มีข้อใดถูก


158 เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้าและต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเงื่อนไขลักษณะใด

ก.เงื่อนไขบังคับหลัง

ข.เงื่อนไขบังคับก่อน

ค.เงื่อนไขแห่งความรับผิด

ง.ไม่มีข้อใดถูก


159 วิธีการระบุความคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยมี 2 ลักษณะได้แก่

ก.แบบสรรพภัยและแบบระบุข้อยกเว้น

ข.แบบระบุภัยและแบบระบุข้อยกเว้น

ค.แบบระบุไทยและแบบสรรพภัย

ง.ไม่มีข้อใดถูก


160 ลักษณะความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยใดใช้การเขียนความคุ้มครองแบบระบุภัย
ก.กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

ข.กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา

ค.กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม

ง.ถูกทั้งข้อ ก และ ค


161 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียของเงินขณะที่ทำการขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงินอันเกิดจากการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์หรือความพยายามกระทำการดังกล่าวเป็นการเขียนความคุ้มครองแบบใด

ก.แบบระบุภัย

ข.แบบสรรพภัย

ค.แบบผสมระหว่างระบุภัยและสรรพภัย

ง.ไม่มีข้อใดถูก


162 ภายใต้ข้อบังคับของข้อตกลงความคุ้มครองเงื่อนไขทั่วไปข้อกำหนดข้อยกเว้นเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยบริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองความสูญหายหรือเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยอุบัติภัยใดๆที่ไม่ได้ระบุข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเป็นการเขียนความคุ้มครองแบบใด

ก.แบบระบุภัย

ข.แบบสรรพภัย

ค.แบบผสมระหว่างระบุภัยและสรรพภัย

ง.ไม่มีข้อใดถูก


163 ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ในกรณีใดบ้าง

ก.ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยตามกฎหมาย

ข.ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย

ค.ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยก่อนครบกำหนด

ง.ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข


164 หน้าที่พิสูจน์ให้เห็นว่าข้อเท็จจริงที่เกิดวินาศภัยนั้นเนื่องจากทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์เป็นหน้าที่ของฝ่ายใด

ก.ผู้เอาประกันภัย

ข.ผู้รับประกันภัย

ค.ผู้รับประโยชน์

ง.ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์


165 เงื่อนไขโดยปริยายในกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับได้แก่

ก.ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัย

ข.วัตถุที่เอาประกันภัยมีอยู่จริงทั้งในขณะทำสัญญาประกันภัยและในขณะเกิดวินาศภัยขึ้น

ค.ความถูกต้องตามกฎหมาย

ง.ถูกทุกข้อ


166 ผู้รับประกันภัยเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัยเองจึงมีหลักในการตีความของกรมธรรม์ประกันภัยว่า

ก.ถ้ามีข้อสงสัยต้องตีความให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับประกันภัย

ข.ถ้ามีข้อสงสัยต้องตีความให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัย

ค.ถ้ามีข้อสงสัยต้องตีความให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับประโยชน์

ง.ไม่มีข้อใดถูก


167 ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อใด

ก.เมื่อสัญญาประกันภัยสิ้นสุดลงด้วยการบอกเลิกของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

ข.เมื่อสัญญาประกันภัยสิ้นสุดลงด้วยการบอกเลิกของผู้รับประกันภัยเท่านั้น

ค.เมื่อสัญญาประกันภัยสิ้นสุดลงด้วยการบอกเลิกของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัย

ง.เมื่อสัญญาประกันภัยสิ้นสุดลงโดยไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น


168 กรมธรรม์ประกันวินาศภัยเป็นภาคบังคับได้แก่

ก.กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

ข.กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ค.กรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

ง.ถูกทุกข้อ


169 “โดยเชื่อถือถ้อยแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้เอาประกันภัยบริษัทประกันภัยให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังนี้”ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเอกสารในข้อใด

ก.ใบคำขอเอาประกันภัย

ข.ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ค.เงื่อนไขทั่วไป

ง.เอกสารแนบท้าย


170 ข้อใดพูดถึงความหมายของคำว่า”ภัย”ที่ถูกต้อง

ก.ภัย หมายถึงสาเหตุของความเสียหาย

ข.ภัย หมายถึงเหตุการณ์อันเป็นที่มาของความเสียหาย

ค.ภัย หมายถึงสาเหตุทำให้เกิดความเสียหาย

ง.ภัย หมายถึงสาเหตุที่ทำให้เพิ่มความเสียหาย

 

"อ่านอีกรอบ พร้อมเฉลย เพื่อความจำครับ"

 

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้